Lập trình cC là ngôn ngữ lập trình đa tác dụng. Bên cạnh việc dùng C để viết hệ điều hành UNIX, người ta còn nhận ra sức mạnh của C trong việc giải quyết các vấn đề của tin học hiện đại. C không gắn với bất kì một hệ điều hành hay máy nào, mặc dù  đã được gọi là “ngôn ngữ lập trình hệ thống” bởi nó được dùng cho việc viết hệ điều hành, C cũng hiệu quả trong cả việc viết các chương trình xử lí số, văn bản và cơ sở dữ liệu…

read more